بایگانی بلاگ

پرسشنامه انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون

پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده

پرسشنامه انطباق پذیری و همبستگی خانواده السون پرسشنامه انطباق پذیری و همبستگی خانواده السون یک ابزار ۲۰ سوالی است که برای سنجش دو بعد عمدۀ عملکرد خانواده، یعنی همبستگی و انطباق پذیری تدوین شده است. پرسشنامه انطباق پذیری و همبستگی خانواده السون بر اساس الگوی حلقوی پیچیدۀ عملکرد خانواده ساخته …

توضیحات بیشتر »