بایگانی بلاگ

پرسشنامه اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران

اهداف پیشرفت، جهت گیری افراد به کار، موقعیت و تمرکز کلی یا هدف آنها از پیشرفت را بازنمایی می کند و معطوف به هدف خاصی برای یک کار مشخص نیست(پینتریچ و همکاران، ۲۰۰۳).  پرسشنامه جهت گیری هدف میدگلی و همکاران(۱۹۹۸) ۱۸ سوال دارد که پاسخدهی به سوالهای آن بر اساس …

توضیحات بیشتر »