بایگانی بلاگ

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی

بهزیستی اجتماعی بیانگر یک پدیده اساسا عمومی(در مقابل خصوصی) است که بر تکالیف اجتماعی که بشر در دل ساختارهای اجتماعی و جوامع با آنها مواجه است متمرکز می شود(کیز و ماجیارمو، ۲۰۰۳). بهزیستی اجتماعی به عنوان گزارش خود فرد در مورد کیفیت روابطش با افراد دیگر، محله ای که در …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی

بهزیستی عبارت است از حالت مثبت جسمانی، اجتماعی و روانی و صرفا به معنای نداشتن درد، ناراحتی و ناتوانی نیست. بهزیستی مستلزم آن است که نیازها ارضا شوند و افراد احساس هدفمندی داشته باشند و احسا کنند که قادر به تحقق اهداف فردی مهم هستند و در جامعه مشارکت کنند. …

توضیحات بیشتر »