بایگانی بلاگ

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی

بهزیستی اجتماعی بیانگر یک پدیده اساسا عمومی(در مقابل خصوصی) است که بر تکالیف اجتماعی که بشر در دل ساختارهای اجتماعی و جوامع با آنها مواجه است متمرکز می شود(کیز و ماجیارمو، ۲۰۰۳). بهزیستی اجتماعی به عنوان گزارش خود فرد در مورد کیفیت روابطش با افراد دیگر، محله ای که در …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی

بهزیستی عبارت است از حالت مثبت جسمانی، اجتماعی و روانی و صرفا به معنای نداشتن درد، ناراحتی و ناتوانی نیست. بهزیستی مستلزم آن است که نیازها ارضا شوند و افراد احساس هدفمندی داشته باشند و احسا کنند که قادر به تحقق اهداف فردی مهم هستند و در جامعه مشارکت کنند. …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف

بهزیستی روانشناختی مفهومی چند مولفه ای و در برگیرنده شش بعد(پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری، تسلط بر محیط، زندگی هدفمند و رشد فردی) می باشد. ریف برای اندازه گیری این سازه ها، مقیاس بهزیستی روانشناختی همچون پرسشنامه ۲۰ سوالی، ۱۴ سوالی، ۹ سوالی و ۳ سوالی را طراحی …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه بهزیستی عمومی

بهزیستی روانی نشانگر چالش هایی است که فرد در تلاش برای انجام امور زندگی و تحقق استعدادهای منحصر به فردش با آن مواجه می شود و شامل شش بعد است: خود را قبول داشتن، رشد شخصی، داشتن هدف در زندگی، رابطه مثبت با دیگران، تسلط بر محیط و خودمختاری. پرسشنامه …

توضیحات بیشتر »