بایگانی بلاگ

پرسشنامه علاقه به تداوم یادگیری الکترونیکی

این پرسشنامه برگرفته از پژوهش بتاچرجی(b2001) و متییسون(۱۹۹۱) است(روکا و همکاران، ۲۰۰۶) و شامل ۳ گویه می باشد. پاسخدهی به سولات بر اساس مقیاس لیکرت هفت درجه ای استکه طیفی از کاملا مخالف(گزینه ۱) تا کاملا موافق(گزینه ۷) را در بر دارد. پایایی پرسشنامه توسط روکا و همکاران(۲۰۰۶) با استفاده …

توضیحات بیشتر »