بایگانی بلاگ

پرسشنامه ترجیح کاری

این نسخه مخصوص دانشجویان است که توسط آمبلی و همکاران(۱۹۹۴) تدوین گردیده است. دارای دو مقیاس انگیزش درونی و بیرونی است و در مجموع ۳۰ پرسش دارد که ۱۵ گویه آن مربوط به انگیزش درونی و ۱۵ گویه مربوط به انگیزش بیرونی است و هر پرسش دارای چهارگزینه است که …

توضیحات بیشتر »