بایگانی بلاگ

پرسشنامه میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری

برای مطالعه متغیر میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری از پرسشنامه محقق ساخته پرسشنامه میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری استفاده شد. این پرسشنامه بر مبنای نظریه مک لگان و نل(۱۳۷۷) که نه زمینه(ارزشها، ساختارها، رهبری، فرایندهای مدیریت، اطلاعات، روابط، شایستگیها، نظارت ها و حقوق و …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه سبکهای تصمیم گیری عمومی

برای سبک تصمیم گیری مدیران از پرسشنامه خود ایفای اسکات و بروس(۱۹۹۵) استفاده  می شود. این پرسشنامه شامل بیست و پنج سوال در طیف پنج گزینه ای لیکرت(از یک کمترین میزان توافق تا ۵ بیشترین میزان توافق) می باشد که به ارزیابی سبکهای عمومی تصمیم گیری مدیران در قالب پنج سبک …

توضیحات بیشتر »