بایگانی بلاگ

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان

پرسشنامه تنظیم شناختي هيجان در سایت آزمودنی

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان نظم جویی هیجان به راهبردهایی اطلاق می شود که به منظور کاهش، افزایش یا نگهداشت تجارب هیجانی مورد استفاده قرار می گیرد(۱۷). راهبردهای نظم جویی هیجان در تحول هیجانی، شناختی و اجتماعی ریشه دارد. پدیدآیی بدکارکردی در این راهبردها می تواند نقش مسلطی در ایجاد ونگهداشت …

توضیحات بیشتر »