بایگانی بلاگ

پرسشنامه توانمندسازی

در بررسی برون داد آموزش کارکنان دانشگاه، از پرسشنامه توانمند سازی که توسط اسپریتز تهیه شده است، استفاده گردیده است. مولفه های مربوط به ادراک توانمندی شامل خودکارآمدی(با ۴ سوال)، خودمختاری با (۴ سوال)، معناداری با ۴ سوال، اثرگذاری با ۴ سوال، اعتماد و اطمینان با ۴ سوال،  بوده که …

توضیحات بیشتر »