بایگانی بلاگ

پرسشنامه توانمندی های اجتماعی- هیجانی و تاب آوری

این مقیاس یک سیستم ارزیابی مبتنی بر نقاط قوت است که برای ارزیابی خصوصیات و مهارتهای اجتماعی هیجانی مثبت کودکان و بزرگسالان(مثل خودتنظیمی، بینش و توانمندی اجتماعی و هیجانی، حل مسئله و همدلی) طراحی شده است. این مقیاس ۵۲ سوال و چهار زیرمقیاس دارد. این چهار مقیاس عبارتند از: خودتنظیمی(۲۲ …

توضیحات بیشتر »