بایگانی بلاگ

پرسشنامه سنجش توکل

بر اساس مولفه های مطرح شده در پژوهش زارعی متین(۱۳۸۲) که به عنوان مبنای نظری پژوهش قرار گرفته است، توکل دارای شاخصهای شناختی(اعتقاد به ربوبیت خدا، ایمان و تقوی، فطری بودن توکل، توحید افعالی) و شاخصهای رفتاری(احساس غنا و بی نیازی، بلند طبعی، آرامش و طمانینه و عدم اضطراب، سبکبالی …

توضیحات بیشتر »