بایگانی بلاگ

پرسشنامه جهت گیری مذهبی

این پرسشنامه توسط آلپورت و راس (۱۹۶۷) برای سنجش جهت گیری مذهبی تهیه گردید که دارای ۲۰ ماده است. ۱۱ ماده آن مربوط به جهت گیری بیرونی و ۹ ماده آن به جهت گیری مذهبی درونی است. فگین(۱۹۶۳) یک نسخه ۲۱ ماده ای ساخت که تمام گزینه های پرسشنامه آلپورت …

توضیحات بیشتر »