بایگانی بلاگ

پرسشنامه جو روانی- اجتماعی کلاس

پرسشنامه جو روانی اجتماعی کلاس(فریزر، گیدینگز و مک روبی، ۱۹۹۵) ۲۰ گویه در چهار خرده مقیاس دارد که پاسخ دهی به گویه ها با روش لیکرت سه درجه ای هرگز، گاهی و همیشه است(به نقل از حسین چاری و خیر، ۱۳۸۱). این مقیاس دارای چهار خرده مقیاس است: ال) برخورد …

توضیحات بیشتر »