بایگانی بلاگ

پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه

تعاریف متعددی از نوآوری را می توان در ادبیات سازمانی یافت. یک تعریف از نوآوری آن را به عنوان نخستین استفاده از دانش جدید می بیند، در حالی که در تعریف دیگری، نوآوری به عنوان یک چیز جدید در رابطه با یک سازمان معین شناخته می شود، دو مورد از …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه توصیف جو سازمانی

پرسشنامه توصیف جو سازمانی شامل ۴۲ گویه و در شش بعد برای توصیف رفتار مدیر و کارکنان می باشد. ابعاد توصیف گر رفتار مدیر عبارتند از: رفتار حمایتی، رفتار غیردستوری و رفتار غیرممانعتی و سه بعد رفتار کارکنان عبارتند از: رفتار حرفه ای یا همکارانه، رفتار صمیمی و رفتار متعهدانه …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه جو سازمانی مدرسه

هالپین و کرافت(۱۹۶۳)، جو سازمانی مدرسه را ناشی از روابط و کنشهای متقابل “رهبری مدیر مدرسه” و “تعامل معلمان” می دانند. آنها برای ارزیابی جو مدارس، شیوه بسیار ساده ای با استفاده از پرسشنامه توصیف جو سازمانی (OCDQ) به کار بردند. پرسشنامه توصیف جو سازمانی، از هشت قسمت تشکیل شده …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه جو سازمانی

پرسشنامه جو سازمانی برای اندازه گیری نگرشهای کارکنان از جو سازمان و شغل خود به کار می رود. این ابزار به وسیله لیتوین و استرینجر(۱۹۶۸) به منظور جمع آوری نگرشها و احساسات اعضای سازمان در مورد محیط سازمانی اشان بصورت عملیاتی، یعنی حاصل جمع احساسات کارگران، ساخته شده است. این …

توضیحات بیشتر »