بایگانی بلاگ

پرسشنامه جو سازمانی مدرسه

هالپین و کرافت(۱۹۶۳)، جو سازمانی مدرسه را ناشی از روابط و کنشهای متقابل “رهبری مدیر مدرسه” و “تعامل معلمان” می دانند. آنها برای ارزیابی جو مدارس، شیوه بسیار ساده ای با استفاده از پرسشنامه توصیف جو سازمانی (OCDQ) به کار بردند. پرسشنامه توصیف جو سازمانی، از هشت قسمت تشکیل شده …

توضیحات بیشتر »