بایگانی بلاگ

پرسشنامه حل مساله خانواده احمدی

پرسشنامه حل مساله خانواده احمدی

پرسشنامه حل مساله خانواده احمدی یکی از فرایندهای شناختی اساسی انسان، حل مسأله است (برگ، جانسون، میگن و استروف، ۲۰۰۳؛ داتیلیو و ون هاوت، ۲۰۰۶ء زانگ، وانگ و چیو، ۲۰۱۰): حل مسأله به فرایند شناختی رفتاری خود رهبر اطلاق می شود که شخص می کوشد راه حل های سازگارانه و …

توضیحات بیشتر »