بایگانی بلاگ

پرسشنامه حل مساله هپنر

این پرسشنامه توسط هپنر و پترسون(۱۹۸۲) برای سنجش درک پاسخ دهنده از رفتارهای حل مساله شان و چگونگی واکنش افراد به سمائلی که با آن مواجه می شوند، تهیه شده است که ۳۵ ماده دارد و یک مقیاس خودارزیابی در حل مساله می باشد. نمرات بالا در این مقیاس نشانگر …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه حل مساله خانواده احمدی

پرسشنامه حل مساله خانواده احمدی

پرسشنامه حل مساله خانواده احمدی یکی از فرایندهای شناختی اساسی انسان، حل مسأله است (برگ، جانسون، میگن و استروف، ۲۰۰۳؛ داتیلیو و ون هاوت، ۲۰۰۶ء زانگ، وانگ و چیو، ۲۰۱۰): حل مسأله به فرایند شناختی رفتاری خود رهبر اطلاق می شود که شخص می کوشد راه حل های سازگارانه و …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه حل مساله هپنر

مولفه های پرسشنامه: اعتماد به حل، گرایش و اجتناب، کنترل شخصی و… نمره گذاری:دارد مؤلفه ها: به صورت تفکیک شده دارد تفسیر: دارد روایی: دارد قالب فایل: Word

توضیحات بیشتر »