بایگانی بلاگ

پرسشنامه خلاقیت ژوژ و جرج

گرایش به یادگیری یک انگیزه درونی است که سبب می شود فرد به دنبال بهبود مداوم شایتسگی های خود باشد(دوک[۱]، ۱۹۹۹). گرایش به یادگیری از طریق توسعه مهارتهای سه گانه که در الگوی عناصر خلاقیت به آن اشاره شد، به افزایش خلاقیت منجر می شود. گرایش به یادگیری سبب می …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه خلاقیت عابدی

 آزمون خلاقیت عابدی بر پایه تعریف تورنس از خلاقیت ساخته شده است. از دیدگاه او(؟؟؟؟؟؟) خلاقیت “فرآیندی است شامل حساسیت به مسائل، کمبودها و بن بستها که به دنبال تشخیص مشکل به وجود می آید و به دنبال آن جستجو برای یافتن راه حل و طرح فرضیه های مربوط به …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه خلاقیت رندسیپ

“در زمینه خلاقیت، تعاریف متعدد و متنوعی ارائه شده است. خلاقیت واژه ای عربی است که ریشه آن «خلق» به معنی آفریدن است. در لغت نامه دهخدا، خلاقیت به معنای خلق کردن و به وجود آوردن است و فرد خلاق شخصی است که دارای عقاید نو باشد. در فرهنگ وبستر …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه خلاقیت مدیران

پرسشنامه خلاقیت مدیران در قالب ۳۰ سؤال با مقیاس فاصله ای تنظیم شده است که در مقیاس لیکرت طیف ۱ تا ۴ را در بر می گیرد. کمترین مقدار عدد ۱ و بیشترین مقدار عدد ۴ در نظر گرفته شد. مؤلفه های این پرسشنامه عبارتند از: کارآفرینی، حساس بودن، پیچیدگی، …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه سنجش خلاقیت

پرسشنامه سنجش خلاقیت در سال ۱۹۷۹ توسط “رندسیپ” و به منظور سنجش خلاقیت فرد در سازمان تهیه شد. این پرسشنامه توسط محمد مقیمی به فارسی ترجمه شده است و در کتاب وی تحت عنوان”سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی(۱۳۷۷)” به تفصیل معرفی شده است. پرسشنامه رندسیپ شامل ۵۰ عبارت است و …

توضیحات بیشتر »