بایگانی بلاگ

پرسشنامه ناگویی خلقی

پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو-۲۰ در حال حاضر به عنوان ابزاری پایا جهت ارزیابی ناگویی خلقی است. همچنین مزیتهای دیگری نسبت به ابزارهای دیگر از جمله اجرا و نمره گذاری آسان دارد. مقیاس ناگویی خلقی تورنتو(سدرو، ۲۰۰۱) یک آزمون ۲۰ سوالی است و سه زیر مقیاس دشواری در شناسایی احساسات شامل …

توضیحات بیشتر »