بایگانی بلاگ

پرسشنامه خودتنظیمی خودمختارانه والرند

در سال ۱۹۸۹ توسط والرند، بلیز، بریر و پلتیر در کانادا به زبان فرانسه و برای سنجیدن انگیزش تحصیلی طراحی و رواسازی شد. این مقیاس مبتنی بر نظریه خودتعیین گری رایان و دسی است و شامل ۲۸ گویه است و آزمودنی ها بر اساس یک پیوستار ۷ درجه ای لیکرت، …

توضیحات بیشتر »