بایگانی بلاگ

پرسشنامه خودتنظیمی خودمختارانه والرند

در سال ۱۹۸۹ توسط والرند، بلیز، بریر و پلتیر در کانادا به زبان فرانسه و برای سنجیدن انگیزش تحصیلی طراحی و رواسازی شد. این مقیاس مبتنی بر نظریه خودتعیین گری رایان و دسی است و شامل ۲۸ گویه است و آزمودنی ها بر اساس یک پیوستار ۷ درجه ای لیکرت، …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه خودتنظیمی یادگیری

این پرسشنامه توسط ریان و کانل(۱۹۸۹) برای سنجش باورهای انگیزشی کودکان مقطع ابتدایی و راهنمایی در امور تحصیلی تهیه گردیده است و شامل چهار سبک تنظیمی بیرونی، درون فکنی، همانندسازی و درونی می باشد(منبع داخل فایل). هر سبک تنظیمی بر اساس چهار نوع فعالیت(دلایل انجام تکالیف درسی، دلایل داشتن رفتار خوب …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی بوفارد

سازه خودتنظیمی به آموزش استراتژی‌هایی اشاره دارد که افراد را قادر می‌کند جهت‌گیری هدف‌های خود را در فرایند یادگیری رشد دهند. به عبارت دیگر، یادگیری خود‌تنظیمی فقط یادگیری دانش‌آموزان را تقویت نمی‌کند، بلکه فرصت‌هایی را برای آنها فراهم می‌کند تا به طور فعال، فرایندهایی مانند تنظیم اهداف خودکنترلی، خودارزشیابی و …

توضیحات بیشتر »