بایگانی بلاگ

پرسشنامه خودپنداره کودکان

  مقیاس خودپنداره پیرز-هریس، شامل ۷۸ جمله می باشد و ۶ خرده مقیاس سازگاری رفتاری، وضعیت ذهنی-آموزشگاهی، تصویر بدنی، اضطراب، محبوبیت و شادمانی را می سنجد. سوالات این مقیاس هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی در بعد خودسنجی[۱]، نمره گذاری شده است. نمره بالا در این مقیاس …

توضیحات بیشتر »