بایگانی بلاگ

پرسشنامه روابط چندبعدی خود-بدن

مقیاس خودسنجی MBSRQ ، پرسشنامه ای ۴۶ ماده ای است که توسط کش و همکاران[۱]، در سالهای ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷، برای ارزیابی تصویر تن، طراحی شد. در این پژوهش نسخه نهایی آن که در سال ۱۹۹۷ توسط کش آماده شد، مورد استفاده قرار گرفته است. این مقیاس در واقع دارای سه زیرمقیاس …

توضیحات بیشتر »