بایگانی بلاگ

پرسشنامه خود توصیفی بدنی مارش

پرسشنامه خود توصیفی بدنی مارش (۱۹۹۴) از ۷۰ گویه برای سنجش ۱۱ مولفه، شامل سلامتی(۸ سوال)، هماهنگی(۶ سوال)، فعالیت بدنی(۶ سوال)،چربی بدن(۶ سوال)، لیاقت ورزشی(۶ سوال)، کل بدن(۶ سوال)، قیافه(۶ سوال)، قدرت(۶ سوال)، انعطاف پذیری(۶ سوال)، استقامت(۶ سوال) ، عزت نفس(۸ سوال) تشکیل شده است. مقدار آلفا پرسشنامه خود توصیفی بدنی مارشدر مولفه …

توضیحات بیشتر »