بایگانی بلاگ

پرسشنامه درگیری تحصیلی

برای اندازه گیری درگیری تحصیلی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. بدین صورت که ابتدا مولفه های درگیری تحصیلی(درگیری شناختی، درگیری انگیزشی و درگیری رفتاری و گویه های متناسب با آنها که ۴۵ گویه بود، از مبانی نظری (مدل نظری لینن برینک  و پینتریچ) استخراج شد و پس از اینکه …

توضیحات بیشتر »