بایگانی بلاگ

پرسشنامه نیازهای روانشناختی دسی و ریان

مولفه های پرسشنامه: خودمختاری، شایستگی  و پیوند داشتن می باشد. این پرسشنامه بر مبنای نظریه خودتعیینی (دسی و ریان، ۱۹۸۵) ساخته شده است . گانیه(۲۰۰۳) پایایی زیرمقیاسهای آن را بین ۶۹/۰ تا ۸۴/۰ گزارش کرده است……

توضیحات بیشتر »