بایگانی بلاگ

پرسشنامه ذهن فلسفی سلطانی

ذهن فلسفی الگوی تفکری است که دارای سه مؤلفه اصلی جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری است، برای سنجش ذهن فلسفی از این پرسشنامه که توسط ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تدوین و اجرا شده است، استفاده می شود. این پرسشنامه حاوی ۶۰ سؤال است که سه ویژگی اصلی ذهنیت فلسفی مدیر شامل جامعیت، تعمق …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه بهزیستی ذهنی

برای سنجش بهزیستی ذهنی از پرسشنامه ای که دارای ۱۳ سؤال است و شامل مقیاسهای عاطفه مثبت، عاطفه منفی و رضایت کلی از زندگی می باشد، استفاده شد. مقیاس رضایت ا زندگی با الگوگیری از مقیاس “مرجع خود” کانتریل(۱۹۶۵، به نقل از کییز و همکاران)بررسی می شود. به منظور ارزیابی …

توضیحات بیشتر »