بایگانی بلاگ

پرسشنامه رفتارهای مدنی-سازمانی

برای اندازه گیری رفتارهای مدنی-سازمانی، ازپرسشنامه رفتارهای مدنی-سازمانی بخاری و علی استفاده می شود. بخاری و علی(۲۰۰۹) در مقاله کوتاه خود شواهدی از روایی و پایایی این پرسشنامه ارائه ننموده اند. گل پرور و همکاران(۱۳۸۸) این پرسشنامه را در ایران ترجمه و آماده اجرا کردند و روایی و پایایی آن را …

توضیحات بیشتر »