بایگانی بلاگ

پرسشنامه رهبری اخلاقی

پرسشنامه عمادی فر پنج مؤلفه رهبری اخلاقی را در قالب ۴۱ گویه در مقیاس چهار درجه ای(کاملا موافق، موافق، مخالف، کاملا مخالف) مورد سنجش قرار می دهد. به منظور سنجش روایی پرسشنامه رهبری اخلاقی، در جهت انطباق سؤالات با سازه از نظر صاحبنظران بهره گیری شده است و با نظر …

توضیحات بیشتر »