بایگانی بلاگ

پرسشنامه رهبری تحولی

برای اندازه گیری رهبری تحولی از پرسشنامه رهبری تحولی بس و اولیو (۱۹۸۵) استفاده شد. پرسشنامه دارای ۸۳ عبارت می باشد که اطهری(۱۳۸۸) در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد از آن استفاده نموده است. گزینه های پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت(از یک به معنای کاملا مخالف تا …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه رهبری توزیعی دیویس

این پرسشنامه توسط دیویس(۲۰۰۹) در دانشگاه واشنگتن طراحی شده است و به بررسی وضعیت رهبری توزیعی در مدارس می پردازد. این پرسشنامه جمعا دارای ۳۷ سوال، برای سنجش هفت مولفه رهبری توزیعی و بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت می باشد. از آنجایی که این پرسشنامه برای بررسی وضعیت …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه رهبری معنوی ضیائی

پرسشنامه رهبری معنوی که توسط ضیائی و همکاران(۱۳۸۷) در دانشگاه تهران با اقتباس از پرسشنامه رهبری معنوی فرای و دیگران طراحی شده است. در پرسشنامه مذکور جمعا تعداد ۲۵ سؤال برای ۷ بعد رهبری معنوی طراحی شده به طوری که هر یک از این ابعاد دارای چندین سوال می باشند.در …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه رهبری اخلاقی

پرسشنامه عمادی فر پنج مؤلفه رهبری اخلاقی را در قالب ۴۱ گویه در مقیاس چهار درجه ای(کاملا موافق، موافق، مخالف، کاملا مخالف) مورد سنجش قرار می دهد. به منظور سنجش روایی پرسشنامه رهبری اخلاقی، در جهت انطباق سؤالات با سازه از نظر صاحبنظران بهره گیری شده است و با نظر …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه رهبری خدمتگذار

پرسشنامه سنجش رهبری خدمتگذار توسط لاب(۱۹۹۹) ساخته شده است و شامل سه بخش می باشد. بخش اول از گویه یک تا بیست و یک را شامل می شود و کلیت سازمان را مورد ارزیابی قرار می دهد. بخش دوم یعنی از گویه بیست و دو تا پنجاه و چهار به سنجش …

توضیحات بیشتر »