بایگانی بلاگ

فرم تجدید نظر شده پرسشنامه سنجش تجارب روابط نزدیک

پرسشنامه سنجش تجارب رواب نزدیک (ECR) در سال ۱۹۸۸ توسط برنین، کلارک و شی ور به منظور سنجش سبکهای دلبستگی بزرگسال بر اساس مدل چهار مقوله ای با رتالومیو تدوین شده است. در سال ۲۰۰۰ توسط برنین و همکارانش مورد بازنگری قرار گرفته . و در حال حاضر جدیدترین مقیاس …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه روابط چندبعدی خود-بدن

مقیاس خودسنجی MBSRQ ، پرسشنامه ای ۴۶ ماده ای است که توسط کش و همکاران[۱]، در سالهای ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷، برای ارزیابی تصویر تن، طراحی شد. در این پژوهش نسخه نهایی آن که در سال ۱۹۹۷ توسط کش آماده شد، مورد استفاده قرار گرفته است. این مقیاس در واقع دارای سه زیرمقیاس …

توضیحات بیشتر »