بایگانی بلاگ

پرسشنامه سبک هویت علمی

برای سنجش هویت علمی از مقیاس سنجش هویت جوانان ایرانی که توسط لطف آبادی(۱۳۸۲) و مطالعه بر روی یکصدهزار جوان ایرانی و مشتمل بر ۱۵ هزار دانشجوی سراسر کشور تدوین شده است، بهره گیری شد. این پرسشنامه دارای ۶ سوال بوده و نمره گذاری آن بر اساس مقیاس لیکرت می …

توضیحات بیشتر »