بایگانی بلاگ

پرسشنامه پیش بینی عود یا بازگشت

این آزمون دارای دو خرده مقیاس ۴۵ ماده ای می باشد که هر ماده در بردارنده موقعیتها یا حالتهایی است که برای یک فرد وابسته به مواد که در دوران ترک مواد قرار دارد، می تواند باعث ایجاد وسوسه و به تبع آن، میل به مصرف مواد گردد. آزمودنی بر …

توضیحات بیشتر »