بایگانی بلاگ

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان کودکان

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان کودکان این نسخه توسط گارنفسکی و همکاران(۳۵) از روی نسخه اصلی پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان به منظور استفاده در جامعه کودکان تدوین شده است. نسخه کودکان این پرسشنامه از نظر شیوه نمره گذاری، تعداد سوال و خرده مقیاس، شبیه نسخه اصلی است ولی محتوای …

توضیحات بیشتر »