بایگانی بلاگ

پرسشنامه کارآفرینی اجتماعی کارکنان

برای اندازه گیری کارآفرینی اجتماعی کارکنان از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. بدین صورت که ابتدا مولفه های کارآفرینی اجتماعی(عاملان تغییر در بخش اجتماعی، انتخاب ماموریت در راستای ایجاد و حفظ ارزشهای اجتماعی، شناخت و پیگیری فرصتهای جدید در جهت ایجاد و حفظ ارزشهای اجتماعی، حضور در فرآیند مستمر نوآوری، …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

در این پرسشنامه سوالات ؟؟؟ مربوط به مؤلفه افعال سازمانی، سؤالات ؟؟؟ مربوط به مؤلفه نگرش فردی، سوالات؟؟؟ مربوط به مؤلفه وضعیت پاداش، سؤالات ؟؟؟؟ مربوط به مؤلفه انعطاف پذیری، سؤالات ؟؟؟ مربوط به مؤلفه رهبری کارآفرین و سؤالات ؟؟؟ مربوط به مؤلفه فرهنگ کارآفرین بود. مارگریت هیل، پایایی کارآفرینی …

توضیحات بیشتر »