بایگانی بلاگ

پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده

پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده(DFFAQ): این مقیاس با هدف سنجش کارکرد تحولی خانواده بر اساس الگوی DIR(1997) توسط عالی و همکاران در سال ۱۳۹۲ ساخته شده است. پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده دارای ۴۳ ماده می باشد که ویژگی های هیجانی-کارکردی خانواده را در ۷ مرحله تحولی، ارزیابی می کند، این مراحل شامل توجه …

توضیحات بیشتر »