بایگانی بلاگ

پرسشنامه سازگاری کلاس

این پرسشنامه توسط ریان و کانل(۱۹۸۹) برای سنجش باورهای انگیزشی کودکان مقطع ابتدایی و راهنمایی در امور تحصیلی تهیه گردیده است و شامل چهار سبک تنظیمی بیرونی، درون فکنی، همانندسازی و درونی می باشد(منبع داخل فایل). هر سبک تنظیمی بر اساس چهار نوع فعالیت(دلایل انجام تکالیف درسی، دلایل داشتن رفتار خوب …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه جو روانی- اجتماعی کلاس

پرسشنامه جو روانی اجتماعی کلاس(فریزر، گیدینگز و مک روبی، ۱۹۹۵) ۲۰ گویه در چهار خرده مقیاس دارد که پاسخ دهی به گویه ها با روش لیکرت سه درجه ای هرگز، گاهی و همیشه است(به نقل از حسین چاری و خیر، ۱۳۸۱). این مقیاس دارای چهار خرده مقیاس است: ال) برخورد …

توضیحات بیشتر »