بایگانی بلاگ

دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان رابطه بین کمال گرایی و بلوغ عاطفی با سلامت روان نوجوانان

پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان رابطه بین کمال گرایی و بلوغ عاطفی با سلامت روان نوجوانان که در ۱۷ صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از: – بیان مسأله: شناسایی متغیرهایی روان شناختی، مخصوصا متغیرهای شخصیتی، مرتبط با سلامت و بیماری مورد توجه پژوهشگران قلمروهای روان شناسی و سلامت …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی

تحقیقات اخیر درباره کمال گرایی[۱] به این سازه همانند یک سازه چندبعدی می نگرند که شامل کمال گرایی سازگارانه[۲] و کمال گرایی ناسازگارانه[۳] می باشد. تفاوت کلیدی کمال گرایی سازگارانه و ناسازگارانه این است که در کمال گرایی ناسازگارانه با وجود شواهدی که حاکی از غیرواقعی بودن معیارها هستند، گرایشهای کمال گرایانه همچنان …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه چند بعدی کمال گرایی

کمال گراها به عنوان افرادی شناخته می شوند که تمایل دارند در تمام ابعاد زندگی کامل باشند(۱). کمال گرایی به صورت گرایش به سوی عملکرد بی نقص، تعیین اهداف سطح بالا و ارزیابی های سخت گیرانه نسبت به خود شناخته می شود(۲، ۳). کمال گراها اهمیت زیادی به ارزیابی های …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه کمال گرایی هیل

 پرسشنامه کمال گرایی توسط هیل و همکاران(۲۰۰۴) ساخته شد و توسط جمشیدی و همکاران (۱۳۸۸) در جامعه ایرانی هنجاریابی گردید. این مقیاس دارای دو بعد کلی کمال گرایی مثبت(سازگارانه) و کمال گرایی منفی(ناسازگارانه) و شش خرده مقیاس تلقی منفی از خود، نظم و سازماندهی، هدفمندی، ادراک فشار از سوی والدین، …

توضیحات بیشتر »