بایگانی بلاگ

پرسشنامه کیفیت اطلاعات و قابلیت کاربرد در یادگیری الکترونیک

پرسشنامه کیفیت اطلاعات برگرفته از پژوهش بابلی و پیرسون(۱۹۸۳)، دیلون و مک لین(۱۹۹۲)، بارودی و ارلیکوسکی(۱۹۸۸) است(روکا و همکاران، ۲۰۰۶). و شامل ۹ گویه می باشد. پاسخ دهی به سوالات بر اساس مقیاس لیکرت هفت درجه ای است که طیفی از کاملا مخالف(گزینه ۱) تا کاملا موافق(گزینه ۷) را در …

توضیحات بیشتر »