بایگانی بلاگ

فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی بهداشت جهانی

این پرسشنامه جهت سنجش کیفیت زندگی فرد در دو هفته اخیر  مورد استفاده قرار می گیرد ، سازنده آن  سازمان بهداشت جهانی(WHOQOL- BREF)  با همکاری ۱۵ مرکز بین المللی سال ۱۹۸۹  است، تعداد آن سوالات۲۴ سوال در قالب ۴ حیطه، که دو سوال اول به هیچ یک از حیطه ها …

توضیحات بیشتر »