بایگانی بلاگ

پرسشنامه مسئولیت پذیری گاف

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپرسشنامه مسئولیت پذیری گاف (CPI_RE). گروهی که به صورت جمعی با یکدیگر به مشورت میپردازند و هر یک مسئولیت های خود را به خوبی انجام میدهند.

پرسشنامه مسئولیت پذیری گاف (CPI_RE) مقیاس مسئولیت پذیری گاف اولین بار همراه با ۱۴ مقیاس دیگر در “پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا” توسط گاف (۱۹۸۴) مطرح گردید (مارنات، ۱۹۹۰). مقیاس سنجش مسئولیت پذیری ۴۲ سوالی به منظور سنجش ویژگیهایی از قبیل وظیفه شناسی ، احساس تعهد، سخت کوشی،جدیت ، قالیت اعتماد، رفتار مبتنی …

توضیحات بیشتر »