بایگانی بلاگ

پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری گروهی

پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری گروهی: در این پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری گروهی با یک پرسشنامه ۱۰ سوالی که توسط میخایلیتچنکو و لاندستروم(۱۹) طراحی گردیده، سنجیده شده است. پاسخ ها در تمام سوالهای این مقیاس از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم درجه بندی شده اند. اعتبار این پرسشنامه در پژوهش حاضر به …

توضیحات بیشتر »