مقیاس خود گزارشی اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی

مقیاس خود گزارشی اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی بزرگسالان آدلر

اختلال نارسایی توجهفزون کنشی[۱] (ADHD)یکی از رایج ترین اختلال های عصبروانشناختی شناخته شده در کودکان و نوجوانان استمیزان شیوع این اختلال درکودکان بین ۳ تا ۷ درصد برآورد شده است و با سه نشانه اصلی مشکلات مزمن در کنترل توجه، فزون کنشی وتکانشگری مشخص می شوداین نشانه ها معمولاً در اوایل کودکی و به ویژه قبل از ۷ سالگی نمایان می شوند[۱].

پژوهش های طولی نشان داده اند که این اختلال عموماً درطی دوران رشد پایدار بوده و در ۳۰ تا ۷۰ درصد موارد ، نشانه ها تا دوران بزرگسالی نیز تداوم می یابد[۴،۳،۲]. ازاوایل دهه ۱۹۹۰ این اختلال به عنوان یک اختلال رسمی در بزرگسالان پذیرفته شد [ ۵]، و میزان شیوع این اختلال در بزرگسالان بین ۲ تا ۴/۴ درصد برآورد شده است[۸،۷،۶].

با توجه به مشکلات رفتاری و پیامدهای ADHD در بزرگسالان و میزان همبودی بالای این اختلال با اختلال هایی همچون اختلال شخصیت ضد اجتماعی و اختلال های مرتبط با مواد، میزان شیوع این اختلال درجمعیت زندانیان بزرگسال ، بالاتر از میزان شیوع آن درجمعیت عادی استهمان گونه که پژوهش ها نشان می دهند، میزان شیوع ADHD در جمعیت زندانیان بین ۱۰ تا ۷۰ درصد در کشورهای مختلف برآورد شده است[۱۰،۹]. در پژوهش شیوع شناسی که اخیراً انجام شده است، میزان شیوع این اختلال در جمعیت زندانیان ایرانی ۱۶ درصد برآورد شده است [۱۱].

اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی غالباً با مشکلات واختلال های روان پزشکی دیگر همراه استحدود ۸۰ درصد از افراد مبتلا به ADHD حداقل ملاک های لازم برای تشخیص یک اختلال را برآورده میکنند [۴،۲].شایع تر ین تشخیص های همبود، اختلال های خلقی، اضطرابی،اختلال های سوءمصرف مواد و اختلال های شخصیت هستند[۵۸،۸].کسلر و همکاران[ ۸] دریافتند که ۲۹ درصد از بزرگسالان مبتلا به ADHD هراس اجتماعی[۲]، ۲۲ درصد ، هراس مشخص و ۱۱ درصد اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)[3] را در طول عمر خود تجربه کرده اند.

معرفی AnchorAnchorمقیاس خود گزارشی اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی بزرگسالان

مقیاس خودگزارشی ADHD بزرگسالان(ASRS) مقیاس با همکاری سازمان بهداشت جهانی توسط آدلر[۴]، کسلر[۵] و اسپنسر[۶][۴۴] تهیه شده است. این مقیاس شامل ۱۸ ماده است که براساس ملاک های تشخیصی DSM-IV تهیه شده است. ۹ ماده اول به نارسایی توجه و  ماده دوم این مقیاس به نشانه های فزون کنشی تکانشگری اختصاص دارد. هر ماده از این مقیاس، میزان شدت هر یک از نشانه های ADHD را طی ۶ ماه گذشته مورد پرسش قرار می دهد و از آزمودنی خواسته می شود تا میزان شدت نشانه های خود را براساس مقیاس ۵ درجه ای لیکرت شامل هرگز، به ندرت، بعضی اوقات، اغلب و همیشه درجه بندی کند.

روش نمره گذاری و تفسیر Anchorمقیاس خود گزارشی اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی بزرگسالان داخل فایل توضیح داده شده است.

تعدادی از نمونه سوالات 

مقیاس خود گزارشی اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی بزرگسالان:

۱- زمانی که مجبور به انجام کار مشکل یا خسته کننده ای هستید چقدر ممکن است به دلیل بی دقتی اشتباه کنید؟

۲– زمانی که در حال انجام یک کار تکراری یا خسته کننده هستید چقدر ممکن است در حفظ تمرکز خود مشکل داشته باشید؟

مشخصات فایل

مقیاس خود گزارشی اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی بزرگسالان:

روایی و پایایی:

قالب فایل سوالات: Word

منبع:

تعریف مفهومی:

تعداد صفحات

تعداد سوالات: ۱۸

مقاله همراه: ۱

روش نمره گذاری و تفسیر:

سوالات پرسشنامه به زبان اصلی(لاتین):


[۱] – Attention Deficit\Hyperactivity Disorder

[۲] – Social phobia

[۳] – Post Traumatic Stress Disorder

[۴] – Adler

[۵] – Kessler

[۶] – Spencer

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …