پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون

پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون

Anchorاز پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون برای سنجش میزان اضطراب دانش آموزان استفاده شده است. دادستان و همکاران(۱۳۷۴) در تحقیق خود به بررسی رابطه دو مقیاس اضطراب عمومی کتل و اضطراب امتحان ساراسون پرداخته اند.

نتایج نشان داد که در سطح معناداری کلیه عوامل، تست اضطراب کتل با مقیاس اضطراب امتحان همبستگی مثبت دارند و بینع وامل  اضطرابی، شخصیت و عامل اضطراب امتحان یک ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. نبوی(۱۳۷۵) در پژوهش خود که بر روی ۲۵۰ نفر از دانش آموزان پایه دوم دبیرستانهای نمونه و عادی شهر تهران انجام داد، پایایی آزمون را با استفاده از روش کودر ریچاردسون برابر با ۷۹/۰ محاسبه کرده است.

مشخصات فایل پرسشنامه

پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۳۷

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …