پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی حسینی

دانشجویان هر کشوری از سرمایه های فکری و معنوی آن کشور به شمار می روند. بررسی مسائل خاص دانشجویان، تحصیل موفق و تامین سلامت جسمی و روانی آنها از مهمترین اهداف برنامه ریزان آموزشی دولتهاست(اخوان تفتی و ولی زاده، ۱۳۸۵). در این راستا، یکی از اهداف دانشگاه ها، ارتقای کیفیت آموزش و موفقیت تحصیلی دانشجویان است. چرا که مردودی دانشجویان هزینه های مالی و معنوی زیادی را به داشنگاه ها و خود آنان تحمیل می کند. بنابراین ، تبیین عوامل مرتبط با موفقیت تحصیلی دانشجویان مساله پژوهشی قابل توجهی در عرصه پژوهشهای مرتبط با آموزش عالی است(حائری زاده، اصغرپور ماسوله، نوغانی و میرانوری، ۱۳۸۸). از سوی دیگر بررسی موفقیت تحصیلی انشجویان،یکی از راههای دستیابی به توسعه دانشگاهی و به عبارت دیگر، بهبود مستمر کیفیت آموزشی است که در شناسایی برخی از تنگناها و نارسایی های نظام آموزشی و ارائه راه حل های علمی و صحیح به منظور برطرف ساختن آنها موثر است و می توان نتیجه گرفت که بررسی موفقیت تحصیلی در ارتقای کیفیت فعالیتهای دانشگاهی نیز تاثیر دارد(اخوان تفتی و ولی زاده، ۱۳۸۵). موفقیت تحصیلی به جلوه ای از وضعیت تحصیلی دانش آموز یا دانشجو اشاره دارد که نشان دهنده نمره یک دوره، میانگین نمره ای برای مجموعه ای از دوره ها در یک درس یا میانگین نمرات در دوره های تحصیلی فرد باشد(اعرابیان، خداپناهی، حیدری و صالح صدق پور، ۱۳۸۳). با رویکردی جامع می توان عوامل موثر و دخیل در پیشرفت و عملکرد تحصیلی را در قالب سه دسته عامل مطرح کرد: عوامل فردی، عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی. مهمترین عوامل فردی که در پیشرفت و عملکرد تحصیلی نقش دارد، عبارتند از: داشتن انگیزه، اضطراب، روش مطالعه، هوش، عوامل بدنی، سازش نایافتگی رفتاری و شرایط عاطفی و روانی(تمنایی فر، محمدآبادی و دشتبان زاده، ۱۳۹۰).

نظریات انگیزه پیشرفت تحصیلی بر پژوهشهای پژوشهگرانی چون هوپ(۱۹۳۰) و سیرز(۱۹۴۰)، مک للند(۱۹۶۱)، اتکینسون(۱۹۸۶)، دانیل و استیونسون(۱۹۷۶)، مک اینزی(۱۹۹۲)، لافن(۱۹۹۵)، نیکسون و فراست(۱۹۹۶) و گاردن(۱۹۹۷) استوار است(خجیر، ۱۳۸۷).

معرفی پرسشنامه  انگیزه پیشرفت تحصیلی حسینی، و همکاران(۱۳۸۷)

Anchorانگیزه پیشرفت تحصیلی  با استفاده از پرسشنامه حسینی، احقر، اکبری و شریفی(۱۳۸۷) که بر اساس نظریه دیوید مک للند(۱۹۵۳) ساخته شده، مورد سنجش قرار گرفته است. این پرسشنامه ۴۰ سوال دارد که با طیف پنج گزینه ای لیکرت کاملا موافقم ۵، موافقم ۴، نظری ندارم ۳، مخالفم ۲ و کاملا مخالفم ۱ نمره گذاری شده است. سوالات این آزمون بر اساس ده هدف تدوین شده است. رستم آبادی، گودینی، رحمتی ترکاشوند و ویسی(۱۳۹۱) آلفای پرسشنامه را ۸۳/۰ گزارش کرده اند….

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه  انگیزه پیشرفت تحصیلی حسینی، و همکاران(۱۳۸۷):

۱- خوب درس می خوانم تا به خودم ثابت کنم می توانم در درسهایم موفق باشم.

۲- غالبا تفریحات و سرگرمی ها را به انجام دادن تکالیف درسی ترجیح می دهم.

مشخصات فایل پرسشنامه  انگیزه پیشرفت تحصیلی حسینی، و همکاران(۱۳۸۷):

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل سوالات: Word

منبع: دارد

تعداد صفحات

تعداد سوالات: ۴۰

مقاله همراه: ۱

تعریف مفهومی: دارد

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …