پرسشنامه انگیزش پیشرفت (ACMT)

نیاز به پیشرفت با میل نیل به معیار بالائی از برتری و انجام اهداف بی نظیر مشخص می شود. در چنین موقعیتی آزمودنی نگران رقابت با معیاری بالاست . این نوع نگرانی یا بروشنی بیان می شود یا شواهد کافی برای این رقابت وجود دارد.شرط خود دستوری برای عملکرد خوب و توصیف اعمال لازم کیفیت کار را تشکیل می دهد. بعضی اوقات آنان به اهداف دراز مدت پیشرفت یا انجام امور بی نظیر توجه دارند. ممکن است آن را نیاز به انجام کاری با ارزش ، بی نظیر یافوق العاده یا نیاز به تسلط بنامیم.هدف این آزمون اندازه  گیری نمره نیاز به پیشرفت شخص است . این آزمون بر مبنای الگوی پیشوانات موخرجی و روش آزمون تکمیل جمله است این آزمون مرکب از ۵۰ جمله ناقص است که باید توسط آزمودنی با گذاشتن علامت بر هر یک از سه پاسخ انتخابی که دربرابر شماره سؤال در پاسخنامه آمده تکمیل شود . به آزمودنی ها گفته می شود که چه کنند واز آنها خواسته می شود که با انتخاب یکی از پاسخ های داده شده احساس واقعی خود را راجع به سؤال مطرح شده با علامت زدن در پاسخنامه بیان کنند .اعتقاد بر این است که آزمودنی ضمن علامت زدن کلیه جنبه هایی را در نظر بگیردکه در لحظه پاسخ مطرح است.در این صورت علامت او بر پاسخ انتخابی نشان دهنده احساس واقعی اوست. به این طریق کلیه سؤالات در کل آزمون باید علامت زده شوند.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه انگیزش پیشرفت (ACMT)

۱-آنچه بیش از همه در زندگی خود می خواهم این است که:

الف-زندگی خانوادگی دلخواهم را کسب کنم.

ب-در اجتماع آدم متهوری باشم.

ج-چیزی را انجام دهم که کوشش می طلبد.

۲-دوست دارم:

الف-مسائلی را که به من تجارب تازه می دهد، حل کنم.

ب-مسائل اقتصادی-اجتماعی کشورم را حل کنم.

ج-معماها و آزمونک های خیلی سخت را حل کنم.

۶,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …