پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج نسخه کوتاه ۱۸ سوالی

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان نسخه کوتاه  بر مبنای پرسشنامه اصلی نظم جویی شناختی هیجانی(CERQ) و توسط گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون(۲۰۰۱) در کشور هلند تدوین شده است و یک پرسشنامه چند بعدی است که جهت شناسایی راهبردهای مقابله ای شناختی افراد پس از تجربه کردن وقایع یا موقعیتهای منفی مورد استفاده قرار می گیرد. بر خلاف سایر پرسشنامه های مقابله ای که به صورت آشکار بین افکار فرد و اعمال واقعی وی تمایز قائل نمی شوند، این پرسشنامه افکار فرد پس از مواجهه با یک تجربه منفی یا وقایع آسیب زا ارزیابی می کند(حسنی، ۱۳۸۹).

این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی است و دارای ۱۸ ماده می باشد. اجرای این پرسشنامه خیلی آسان است و هم برای افراد بهنجار و هم برای جمعیتهای بالینی قابل استفاده می باشد. این پرسشنامه از نه خرده مقیاس تشکیل شده است. خرده مقیاسهای مذکور ۹ راهبرد شناختی ملامت خویش[۱]، پذیرش[۲]، نشخوارگری[۳]، تمرکز مجدد مثبت[۴]، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی[۵]، ارزیابی مجدد مثبت[۶]، دیدگاه پذیری[۷]، فاجعه سازی[۸] و ملامت دیگران[۹] را ارزیابی می کند. دامنه نمرات مقیاس از ۱(تقریبا هرگز) تا ۵( تقریبا همیشه) می باشد. هر خرده مقیاس شامل ۴ ماده است. نمره کل هر یک از خرده مقیاسها از طریق جمع کردن نمره ماده ها به دست می آید. بنابراین دامنه نمرات هر خرده مقیاس بین ۴ تا ….

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان نسخه کوتاه :

۱-مجبورم این اتفاق را بپذیرم.

۲-من اغلب به احساسی که نسبت به این تجربه دارم، فکر می­کنم.

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج

مشخصات فایل پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان نسخه کوتاه :

 تعداد سوالات: ۱۸

قالب فایل: Word

تعریف مفهومی متغیر:

تعریف عملیاتی: 

مولفه ها: و دارای مولفه های ۹ راهبرد شناختی

ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه پذیری، فاجعه سازیو ملامت دیگران می باشد.

روایی پایایی  پرسشنامه:

روش نمره گذاری:

منبع: 

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …