پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان

پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان

Anchorواکنش کلی و کوتاه به یک واقعیت غیرمنتظره همراه با یک حالت عاطفی خوشایند یا ناخوشایند هیجان نامیده میشود. هیجان ترجمان عاملی است که ار گانیسم را به حرکت در می آورد، مثل خشم، ترس و غیره. هیجان ها به انسان کمک می کنند تا بتواند به مشکلات و فرصتهایی که در زندگی با آنها روبرو است، سازگارانه پاسخ دهد(۱). به رغم نقش مثبت هیجان، بعد دیگی نیز برای آن متصور است و زمانی که به گونه ای نادرست ابراز شود، در بافتی نامناسب رخ دهد و بسیار شدید باشد می تواند مشکل افرین و آسیب زا باشد(۲). این کارکرد دوگانه هیجان، به فرآیند تنظیم هیجانی اشاره دارد که طی آن، افراد هیجان های خود را با توجه به موقعیتهای گوناگون تنظیم و تعدیل می کنند.

از نظر تامسون، تنظیم هیجانی این گونه تعریف می شود: تنظیم هیجان مبتنی است بر فرایندهای درونی و بیرونی پاسخ دهی در برابر مهار و نظارت، ارزیابی و تعدیل تعاملات هیجانی به خصوص خصایص زودگذر و تند آنها برای به تحقق رسیدن اهداف. تنظیم هیجانی دربردارنده فرآیند آغاز، نگهداری، تنظیم و تغییر شدت یا طول مدت حالتهای هیجانی و فرایندهای فیزیولوژی است که اغلب در خدمت رسیدن به اهداف فرد است(۳).

گراتز  و رومر نیز تنظیم هیجانی را دربرگیرنده چهار مولفه می دانند:

۱-آگاهی از هیجانات و فهمیدن آنها

۲-پذیرش هیجانات؛

۳-توانایی کنترل رفتارهای تکانشی و رفتار کردن مطابق با اهداف مطلوب در زمانی که هیجان منفی تجربه می شود و

۴- توانایی کاربرد انعطاف پذیر تدابیر تنظیم هیجانی متناسب با موقعیت به منظور تنظیم مطلوب پاسخهای هیجانی، دستیابی به اهداف شخصی و احترام به خواسته های محیطی(۴).

تنظیم هیجانی فرآیندی واحد و همگون نیست بلکه از طریق ساز وکارهای مختلفی تحقق می یابد. توانایی تنظیم هیجانات منفی برای حفظ و تداوم سلامت روانی و بهزیستی فردی ضروری است، بخصوص در جمعیتهایی که به طور معمول با موقعیتهایی مواجه می شوند که هیجانات منفی شدید را بر می انگیزند(۵).

افسران پلیس به شکل روزمره با موقعیتهای خطرناک و غیرقابل پیش بینی که با احتمال بالایی باعث راه اندازی استرس، خشم و اضطراب می شوند، روبرو هستند(۶). تحقیقات نشان داده است که راهبردهای تنظیم هیجان با پریشانی روانشناختی مرتبط است(۷) و سازگاری بعدی فرد را پیش بینی می کند و تمرکز بر مهارتهای تنظیم هیجان می تواند در پیش بینی و درمان مشکلات روانی موثر باشد(۸). پژوهشهای دیگر نشان داده است که تنظیم هیجان، سازگاری مثبت را پیش بینی می کند.

منظور از نظم جویی هیجان تمامی سبکهایی است که هر فردی از آنها به منظور افزایش، کاهش و یا حفظ هیجان خود استفاده می کند(۶). بنابراین نظم جویی هیجان اغلب شامل تغییراتی در پاسخهای هیجانی می باشد. این تغییرات ممکن است در نوع هیجاناتی که افراد دارند، زمانی که دارای این هیجانات هستند و یا چگونگی تجربه و بیان هیجاناتشان باشد(۷). نظم جویی هیجان ممکن است با شکست مواجه شود. چنین افرادی ممکن است هیجاناتی را بروز دهند که تلاش می کنند از آنها دوری کنند. زمانی که افراد به طور مزمن قادر نباشند هیجانات خود را تنظیم کنند، ممکن است عملکرد روانشناختی آنها به طور جدی با مشکل روبه رو شود. در حقیت، نقصهای جدی در نظم جویی هیجان در همه شکلهای عمده آسیب شناسی نقش دارد(۸). در مطالعاتی که در مزنیه نظم جویی هیجان انجام گرفت، یافته ها نشان داد که میان آشفتگی هیجانی و میزان وابستگی به نیکوتین رابطه وجود دارد و آموزش نظم جویی هیجان به طور موثری تحمل آشفتگی و قدرت نظم جویی هیجان را افزایش می دهد و مقدار سوء مصرف را کاهش می دهد(۹، ۱۰).

پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجانیتوسط گراتز و رومر[۱](۲۰۰۴) ساخته شده است. این مقیاس یک پرسشنامه ۳۶ آیتمی چند بعدی خودگزارشی است که علاوه بر اینکه تنظیم هیجانی را ارزیابی می کند، دشواری در تنظیم هیجان را ارزیابی می کند. امینیان(۱۳۸۸) برای تعیین اعتبار پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجانی، نمره آن را با نمره پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن[۲] همبسته نمود که مشخص شد همبستگی مثبت و معناداری بین آنها وجود دارد که بیانگر برخورداری پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجانی از اعتبار لازم بود.

 

 

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه:

۱ درباره احساساتم ابهامی ندارم.

۲- به چگونگی شکل گیری احساساتم توجه می کنم.

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی:

تعریف مفهومی و تاریخچه:

قالب فایل: Word

منبع:

تعداد سوالات:۳۶

نمره گذاری:

سوالات پرسشنامه به لاتین:

تعداد مقالات همراه :۴

مقاله بیس لاتین :


[۱] -Gratz & Romer

[۲] -Zucherman

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …