پرسشنامه شادکامی آکسفورد

تعریف مفهومی شادکامی

بسیاری از پژوهشگران و متفکران معتقدند که توانایی شاد بودن و خشنودی از زندگی، یکی از ملاکهای انطباقی و سلامت روان مثبت است(دینر[۱]، ۱۹۸۴؛ جاهودا[۲]، ۱۹۵۸؛ تایلور و براون[۳]، ۱۹۸۸؛ به نقل از لایوبومیرسکی، شلدون و شکاد[۴]، ۲۰۰۵). ………….

تاکنون پژوهشهای انجام شده به عوامل مختلف مرتبط و موثر بر شادکامی اشاره نموده اند. تله ژن و لوکن[۹](۱۹۹۶؛ به نقل از فارنهام و چنج[۱۰]، ۱۹۹۸) نقش ژنتیک، لا[۱۱] و همکاران(۱۹۹۷)نقش حمایت اجتماعی و فپس[۱۲](۲۰۰۱) تاثیر سطح درآمد بر شادکامی را مشخص نموده اند. آندرسون[۱۳](۲۰۰۸) ارتباط مثبت میان خوداشتغالی و رضایت از زندگی(که گاهی به عنوان جزء شناختی شادکامی در نظر گرفته شده است)، لویز، مالتبی و دی[۱۴](۲۰۰۵) ارتباط مثبت بین جهت گیری مذهبی درونی و مقابله مذهبی مثبت با شادکامی و بورگونویی[۱۵](۲۰۰۸) ارتباط مثبت بین فعالیتهای داوطلبانه برای گروهها و سازمانهای مذهبی با شادکامی را نشان داده اند.

همانطور که گفته شد، در متون مربوط به شادکامی، یا بهزیستی ذهنی، دیدگاه های مختلفی در زمینه عوامل ایجاد کننده یا موثر بر شادکامی مطرح شده است، اما از این میان سه دیدگاه تحت عنوان شرایط تعیین شده ژنتیکی[۱۶]، اوضاع زندگی[۱۷]، و فعالیتهای ارادی[۱۸] توانسته اند حمایت پژوهشی بیشتری را به خود جلب کنند.

دیدگاه ژنتیکی، شادکامی را یک ویژگی تعیین شده می داند که سطح آن در طول زمان ثابت و پایدار باقی می ماند. بر اساس این دیدگاه، شادکامی از تاثیرپذیری عوامل غیرژنتیکی مصون است و نسبت به کنترل به کنترل مقاوم است(لایکن و تله ژن، ۱۹۹۶). لایکن و تله ژن(۱۹۹۶) با انجام مطالعاتی بر روی دو قلوها و هیدی و ویرینگ[۱۹](۱۹۸۹) با انجام مطالعات طولی گسترده نتیجه گرفتند که وراثت جزء باثبات شادکامی است. پژوهشگران پیرو این دیدگاه ویژگیهایی را که به وراثت نسبت داده شده و دارای اساس عصبی-زیستی هستند، مانند صفات تغییرناپذیر درونی، ویژگیهای مزاجی، صفات شخصیتی، مانند برون گرایی، انگیختگی و عاطفه پذیری منفی را مهمترین عامل تاثیرگذار بر سطح شادکامی افراد در نظر می گیرند(رابینسون، امد و کورلت[۲۰]، ۲۰۰۳؛ اشبی، ایزان و تورکن[۲۱]، ۱۹۹۹؛ مک کرا و کاستا[۲۲]، ۱۹۹۰). لوکاس، ایشی و دینر[۲۳](۲۰۰۳) بیان نمودند که ثبات در بهزیستی ذهنی در طولانی مدت به سرشت یا صفات شخصیتی باثبات بستگی دارد. به اعتقاد این پژوهشگران سلامتی، درآمد، زمینه تحصیلی و وضعیت ازدواج تنها بخش کمی از واریانس بهزیستی ذهنی را تبیین می کنند. بنابر نظر این پژوهشگران، صفات شخصیتی از سه طریق بر شادکامی تاثیر می گذارند:………

پرسشنامه شادکامی آکسفورد

این پرسشنامه توسط آرجیل وهمکاران (۱۹۸۹)با ۲۹ ماده تهیه شده است. نمره گذاری این مقیاس به شکل لیکرت در چهار درجه به شکل همیشه (۴)، اغلب (۳)،  بندرت (۲)وهرگز (۱)نمره گذاری شده است.حداکثرنمره ی قابل اکتساب در این مقیاس۱۱۶ نمره می باشد. کسانی که در این مقیاس نمره ی بالایی بدست می آورند دارای شادکامی زیادی هستند. آرجیل و کروسلند (۱۹۸۷)در بیان تعریف عملیاتی شادکامی بیان نمودند که شادکامی دارای سه مؤلفه مهم است: فراوانی و درجه ی عاطفه ی مثبت یا احساس خوشی، میانگین سطح  رضایت در طول یک دوره، ونداشتن احساس افسر دگی واضطراب. این تعریف در پرسشنامه ی آکسفورد مبنای  اندازه گیری  قرار گرفته  است.علیپور و نور بالا (۱۳۷۸) این مقیاس را برای جامعه ی ایران هنجاریابی نموده اند.

پرسشنامه شادکامی آکسفورد در سایت آزمودنی

مشخصات فایل پرسشنامه شادکامی آکسفورد:

قالب فایل: word

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد گویه ها: ۲۹

مولفه: دارد

روایی پایایی: دارد

نمره گذاری: دارد

مقیاس/ طیف: ۵ درجه ای طیف لیکرت

منبع: دارد


[۱] -Diener

[۲] -Jahoda

[۳] -Taylor & Brown

[۴] -LyumbomErsky, Sheldon & Schkade

[۵] -Creativity

[۶] -Chamorro – permuzic

[۷] -Hills & Argyle

[۸] -Martin & Crossland

[۹] -Tellegn & Lukken

[۱۰] -Furnham & Chang

[۱۱] -Lu

[۱۲] -Pheps

[۱۳] -Anderson

[۱۴] -Lewis, Maltby & Day

[۱۵] -Borgonovi

[۱۶] -Geneticaly determined set point

[۱۷] -Circumestantial factors

[۱۸] -Intentional activity

[۱۹] -Heady & Wearing

[۲۰] -Robinson, Emde & Corlet

[۲۱] -Ashby, Isen & Turken

[۲۲] -Mc Crae & Costa

[۲۳] -Lucas, Oishi & Diener

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …