فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی بهداشت جهانی

این پرسشنامه جهت سنجش کیفیت زندگی فرد در دو هفته اخیر  مورد استفاده قرار می گیرد ، سازنده آن  سازمان بهداشت جهانی(WHOQOL- BREF)  با همکاری ۱۵ مرکز بین المللی سال ۱۹۸۹  است، تعداد آن سوالات۲۴ سوال در قالب ۴ حیطه، که دو سوال اول به هیچ یک از حیطه ها تعلق ندارد و وضعیت سلامت و کیفیت زندگی را به شکل کلی مورد ارزیابی قرار می دهند، بنابراین پرسشنامه در مجموع ۲۶ سوال دارد که دارای حیطه های زیر است:

 (۱) پرسشنامه کیفیت زندگی دارای ۴زیر مقیاس درحیطه های زیر است:

    الف- حیطه سلامت جسمانی(فیزیکی)  –    Physical Health Domain

     ب- حیطه روانشناختی  –   Psychological Domain

     ج- حیطه روابط اجتماعی   –   Social relationship Domain

      د- حیطه محیط زندگی  –   Environmental Domain

نمره گذاری : دارد

روایی و پایایی: دارد

نوع فایل: ورد

تعداد سوالات: ۲۶

مقاله اصلی فارسی : دارد

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …